Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/08/2022 - 07:00

Cần sử dụng kinh phí mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đúng mục đích - Kỳ II: Cần chấn chỉnh kịp thời

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, công văn của Trung ương và địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp cơ sở về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; gắn việc này với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng cuối năm.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc mua và đọc báo Đảng trở thành nề nếp

Nguyên nhân

Qua tìm hiểu được biết, số lượng phát hành báo Đảng giảm do nhiều nguyên nhân; trong đó, nguyên nhân khách quan do báo điện tử, mạng xã hội ngày càng phát triển, cạnh tranh gay gắt với báo in; không ít ấn phẩm nặng về những tin tức theo dạng "giật gân", câu view. Nguyên nhân chủ quan do nhận thức của một số cấp ủy địa phương, nhất là cấp ủy cơ sở chưa sâu sắc và đúng mức việc thực hiện các chỉ thị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhiều chi, đảng bộ sử dụng nguồn kinh phí được cấp không đúng mục đích.

Về phía Báo Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tổng Biên tập chia sẻ: “Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc đổi mới nội dung lẫn hình thức; đổi mới quy trình xuất bản; không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo, kịp thời tuyên truyền chủ trương chính sách, quy định của Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Bám sát cơ sở để phản ánh đầy đủ các thông tin thời sự, thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân…; phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và góp phần thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng Báo Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11

Nhằm thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, trước hết đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Đổi mới, nội dung, phương thức quán triệt, tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Mặt khác, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

Báo, tạp chí của Đảng là những kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh, thành đến các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cần coi trọng kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp sao cho hiệu quả, tránh để việc phát hành và đọc báo, tạp chí của Đảng trở nên hình thức, không đạt được mục tiêu như mong muốn.

Để báo Đảng thực sự là món ăn tinh thần, là tài liệu sinh hoạt chi bộ không thể thiếu, các đảng bộ cơ sở cần nâng cáo nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng. Đồng thời, tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đảng viên, đoàn viên thanh niên, vùng sâu, vùng xa được nghiên cứu. học tập, tham khảo, nắm bắt những thông tin chính thống, bổ ích, về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên báo Đảng.

Ông Nguyễn Đức Phong, Chánh Văn phòng Thành ủy Huế cho biết: “Thời gian qua, phần lớn các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, qua theo dõi việc mua báo, tạp chí của Đảng tại một số đơn vị vẫn còn diễn ra tình trạng chưa thường xuyên, chưa bảo đảm, có tỷ lệ thấp so với số lượng và nhu cầu thực tế, vai trò kiểm tra, nhắc nhở của người đứng đầu cấp ủy chưa kịp thời. Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp, thực sự phát huy hiệu quả; Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đáp ứng được yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, kịp thời thông tin và định hướng dư luận tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội”.

“Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các chi, đảng bộ thực hiện chưa nghiêm việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kết quả thực hiện, làm cơ sở đánh giá và xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm” - ông Nguyễn Đức Phong cho biết thêm.

Bên cạnh đó, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành bưu điện. Báo Đảng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức; đồng thời, chú trọng cải tiến các chuyên trang, chuyên mục và bài viết theo hướng súc tích, có sự gắn kết giữa các bài trong trang để giúp bạn đọc dễ đọc hơn, đồng thời qua đó định hướng tư tưởng và giáo dục tình cảm của vấn đề rõ hơn cho người đọc. Các ấn phẩm báo chí chất lượng ngày càng cao, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ Đảng viên và Nhân dân. Bưu điện tỉnh cần tổ chức tốt công tác phát hành báo Đảng kịp thời, nhanh chóng đến tay bạn đọc.

Để duy trì, thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt các chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; nhắc nhở những đơn vị thực hiện chưa tốt, kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt.

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng phải được sử dụng đúng mục đích, nguyên tắc, không chi vào việc khác hoặc mua các ấn phẩm khác. Đưa nội dung mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng hàng năm và xem xét xử lý những tổ chức cơ sở Đảng không nghiêm túc thực hiện.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP