Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Thông qua thể lệ hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8 và kết thúc vào ngày 28/8/2022.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP