23/06/2022 - 06:30

Cơ hội để phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo cơ hội bình đẳng thật sự để thúc đẩy phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo và quản lý.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực

Chuyển động tích cực

Dưới sự lãnh, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt nhiều kết quả, tạo động lực và điều kiện thực hiện mục tiêu bình đẳng theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt sự nghiệp bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; trong đó, nhấn mạnh mục tiêu tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm đưa công tác quy hoạch cán bộ nữ vào chiến lược quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Hội LHPNVN tỉnh tích cực phối hợp và phát huy vai trò thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ các cấp; đa dạng hóa các hình thức kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò cán bộ nữ... Hội cũng đã tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý...; đề xuất, tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

Trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cấp ủy Đảng các cấp, các ban ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ trong đội ngũ cán bộ đương chức và quy hoạch.

Hầu hết cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch, đảm bảo đúng độ tuổi, trải qua thực tiễn, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đảm bảo yêu cầu và có xu hướng phát triển. Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; quan tâm đến việc phát triển, giới thiệu những cán bộ nữ xuất sắc vào Đảng.

Cần sự tín nhiệm, động viên, quan tâm chia sẻ

Đã có nhiều chuyển biến, nhưng qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, nhìn chung, tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở có tăng, nhưng không đáng kể. Số lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, nhất là cơ sở vẫn chưa đáp đứng với tình hình mới. Một số Đảng ủy, cấp ủy chú trọng chưa đúng mức đến công tác quy hoạch cán bộ nữ. Công tác tuyên truyền về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới ở một số tổ chức còn mang tính hình thức, chưa được phổ biến rộng rãi và thường xuyên.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí Thư, ngày 19/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch số 117/KH-BTV, ngày 28/6/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện/thị xã/thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cán bộ nữ trong toàn hệ thống các cấp hội nhằm nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực; tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý bảo đảm tỷ lệ theo quy định, khẳng định vị trí, vai trò của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó phải bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trên 25%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và mỗi cá nhân trong việc nâng cao vị thế, vai trò người phụ nữ, nhất là trong lĩnh vực chính trị.

Thực tế cho thấy, để những cán bộ nữ có thể “trọn gánh” hai vai giữa công việc và gia đình, cần sự tín nhiệm, động viên của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của người dân và quan trọng là sự chia sẻ từ phía gia đình. Bởi thực tế, không ít phụ nữ có năng lực nhưng khó tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở cấp tỉnh chiếm 17,4%, cấp huyện 16,04%, cấp xã 20,67%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở cấp tỉnh chiếm 13,2%, cấp huyện 23,45%, cấp xã 23,4%. Tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các cấp đã tăng từ 3,5- 8% so với nhiệm kỳ trước; trong đó, tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ tới ở cấp tỉnh chiếm 21,55%, cấp huyện 19,58% và cấp xã 28,34%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở cấp tỉnh đạt 13,73%, cấp huyện 26,74% và cấp xã 23,83%. Đặc biệt có 1 nữ đại biểu Quốc hội.

 Bài, ảnh: An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP