Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/08/2022 - 19:38

Giải ngân hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP

Ngày 18/8, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 (Nghị định số 28 của Chính phủ).

Giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo tại Nam Đông

Cụ thể, ngày 18/8/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ bao gồm 51 hộ nghèo dân tộc thiểu số với tổng số tiền 2,04 tỷ đồng. Cùng ngày, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 4 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại xã Thượng Long và Thượng Lộ với số tiền là 160 triệu đồng.

Để thực hiện Nghị định số 28 và các quy định liên quan, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp các ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với Nhân dân.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiệp tục phối hợp các ban ngành liên quan... cấp ủy, chính quyền cấp xã tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn, góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triễn kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP