Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/11/2021 - 06:30

Khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng

Vừa được ban hành (ngày 25/10/2021), Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về 19 Điều đảng viên không được làm có nhiều điểm mới. Trong đó, điểm mới quan trọng là tại Điều 3, Đảng ta chỉ rõ đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Điều này cho thấy sự kiên định, quyết tâm của Đảng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong bối cảnh hiện nay.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII của Đảng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24/6 đến 27/6/1991. Ảnh: TL

Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin

Có thể khẳng định, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng ta luôn đề cao và coi trọng. Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở lý luận và là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trải qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, nhờ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin mà Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc, đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tại Đại hội VI (12/1986) - Đại hội mở đầu thời kỳ đổi mới- Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội VII (6/1991), Đảng ta chính thức xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”, và trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, điều này tiếp tục được Đảng ta khẳng định.

Đến Đại hội XII (1/2016), Đảng nhấn mạnh thêm: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta”. Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35 – NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đại hội XIII tiếp tục khẳng định trong thời gian tới, để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta phải luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Điều đó cho thấy, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong hoàn cảnh tình huống nào, Đảng cũng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đưa đất nước tiếp tục tiến lên vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị

Trước sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên giữ các trọng trách quan trọng của Đảng đang diễn ra hết sức phức tạp, Đại hội lần thứ XIII nhấn mạnh: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”.

Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi xảo quyệt, nhằm xuyên tạc những thành quả cách mạng mà Đảng ta đã đạt được trong hơn 90 năm qua. Điều này thực sự là một vấn đề rất nguy hiểm đối với sự phát triển của Đảng và sự tồn vong của dân tộc, của chế độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng chỉ ra: Danh dự, uy tín mới là cái quý nhất, thiêng liêng nhất và liêm sỉ mới là cái đáng trân trọng nhất của đời người chứ không phải là tiền tài, vật chất. Trong thực tế các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn rất tinh vi, nham hiểm, nhất là dùng tiền tài, vật chất - viên kẹo bọc đường để lũng đoạn, làm cho cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa rời quần chúng, làm cho nội bộ ta suy yếu và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…

Việc hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định 47-QĐ/TW sau 10 năm thực hiện là rất cần thiết, quan trọng và kịp thời. Quy định 37-QĐ/TW được coi là kim chỉ nam để đảng viên hoạt động đúng hướng; là tiếng chuông thức tỉnh, cảnh báo đảng viên trong việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Việc bổ sung nội dung đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” không chỉ là sự cụ thể hóa, chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống mà đó còn là sự tiếp tục phát triển tinh thần kiên trì, kiên quyết của Đảng về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TRẦN VĂN TOÀN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP