Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Vẫn khó

Rào cản chính là nguồn đầu tư lớn và thiếu chính sách khuyến khích, hỗ trợ đi kèm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP