Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Rà soát các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn đăng ký

Tập trung chỉ đạo UBND các phường, xã mới sáp nhập rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận để hướng dẫn người dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP