18/11/2015 - 07:30

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Từ ngày thành lập đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh luôn tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng vượt qua những khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà lập nên những chiến công hiển hách trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 
 Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học thôn Truyền Nam xã Phú An (Phú Vang). Ảnh: HV

Qua 40 năm xây dựng, bảo vệ quê hương và dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, về hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nêu cao truyền thống đoàn kết, nhân ái, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định cuộc sống. Trong những năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Người dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; hỗ trợ giống cây, con; hỗ trợ xây dựng trên 22.000 nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà mơ ước” cho hộ nghèo. Đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con dân thủy diện, dân vạn đò cơ bản đều có nhà ở ổn định; gần 65.000 hộ nghèo được giúp đỡ đã thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%. Nhiều xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; đời sống của Nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh trên cơ sở nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng mở rộng, củng cố, tăng cường; các dân tộc, các tôn giáo ngày càng đoàn kết gắn bó. Sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt. Mặt trận các cấp được Đảng tin, dân mến, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của tỉnh, tạo thêm nhiều thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến.

Sự nghiệp đổi mới của quê hương đất nước đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, Luật MTTQVN năm 2015 xác định: “MTTQVN là sơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Do đó, đòi hỏi MTTQVN phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của mình, không ngừng củng cố, tăng cường và mở rộng, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo động lực, nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

Ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở thôn Phú Lộc, xã Phong Chương

 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ VIII xây dựng tỉnh nhà theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQVN, trong thời gian đến, Mặt trận các cấp dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Đó là, tiếp tục làm tốt công tác tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương, đất nước. Nâng cao chất lượng, phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và tiềm năng sáng tạo của Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm và các khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.
Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, có trách nhiệm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Lắng nghe cho thấu những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền để lo cho dân, trân trọng, tôn vinh những đóng góp cống hiến của Nhân dân.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội để mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, để các chương trình mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sớm đi vào cuộc sống, đáp lòng mong đợi của Nhân dân. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình, đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi bưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể có tâm, có tầm được Đảng tin, dân mến.

TRẦN PHÙNG - Chủ tịch UBMT tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP