Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

08/08/2022 - 16:18

Quảng Điền tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững ổn định chính trị và đời sống Nhân dân. Những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai luôn được huyện Quảng Điền chú trọng.

Quảng Điền đang rà soát lại những diện tích đất đang sử dụng không hiệu quả để tăng thêm quỹ đất phục vụ phát triển

Rà soát, phát triển thêm quỹ đất

Ông Trần Văn Nhuận, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền chia sẻ: Nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường... Trong đó, lưu ý các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người quản lý, sử dụng đất, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các quy định tại các nghị định, thông tư mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cán bộ, công chức, người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định. Đồng thời, phát hiện những nội dung không phù hợp trong thực tế để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt đề án tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ về đất đai tại cấp huyện, cấp xã. Tham mưu giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có QSDĐ và tài sản gắn liền với đất; tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai.

Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được huyện chú trọng. UBND huyện luôn thực hiện tốt công tác công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), thông tin thường xuyên các cơ chế, chính sách để người dân trên địa bàn biết và thực hiện. Các phòng chức năng của huyện được giao nhiệm vụ tập trung công tác đấu giá QSDĐ đối với các dự án đã được phê duyệt để tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ phát triển KT-XH. Trong 2 năm (2021-2022), Quảng Điền tổ chức thành công 50 phiên đấu giá, đấu được 376 lô, thu ngân sách gần 322 tỷ đồng, tạo nguồn thu ngân sách để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn toàn huyện.

Phát huy tốt nguồn lực đất đai

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, bảo đảm việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, Quảng Điền tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện, xã để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách TTHC, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động tài nguyên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đối với đất đã giao, đã cho thuê, kiên quyết thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả để trả lại cho UBND xã, thị trấn quản lý.

Tại Hội nghị Huyện ủy Quảng Điền nhằm thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới đây, Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng nhấn mạnh: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ này đảm bảo phân bổ và chủ động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển, khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cư đô thị, nông thôn; quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp… theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

“Việc lấy ý kiến và thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra”- Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng khẳng định.

Theo số liệu thống kê đất đai, tổng diện tích tự nhiên của Quảng Điền là 16.288ha, trong đó, đất nông nghiệp 8.146ha, chiếm 50% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 7.797ha, chiếm 48,2% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 345ha, chiếm 2% tổng diện tích tự nhiên. Đến nay, 97,6% diện tích tự nhiên của huyện đã được đưa vào sử dụng cho các mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu cho mục đích nông, ngư nghiệp.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP