24/11/2017 - 20:07

Trang bị kỹ năng về công tác bình đẳng giới

Đây là nội dung lớp tập huấn do thị xã Hương Thủy tổ chức cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác lao động- thương bình và xã hội ở cơ sở.

Các học viên được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra về công tác cán bộ nữ hiện nay. Những thông tin này sẽ giúp học viên phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của của mình trong việc tham mưu, triển khai, thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, các chính sách tác động trực tiếp đến cán bộ nữ …

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP